Motivation – sparer foder – giver bedre bundlinje

Skovbrynet Multisite har haft flere udfordringer gennem projektforløbet ”minus 30 FE”.

Besætningen blev smittet med PRRS tidligt i forløbet og har været gennem en sanering. En sanering giver altid en masse udfordringer omkring flow af dyr gennem systemet. Men man har også lært af denne proces og er kommet styrket ud på den anden side!

Jacob, Skovbrynet, 20151127_132201

Godt flow – bedre resultater
Gennem saneringen lærte man i besætningen, at det rigtige flow af dyr gennem systemet har meget stor indflydelse på effektiviteten. Klimastalden har altid været den begrænsende faktor, men i forbindelse med saneringen lærte man, at smågrise kunne flyttes til slagtesvinestalden ved lavere vægt ( ca. 20 kg).

I slagtesvinestalden bruges nogle sektioner mere fleksibelt. Mindre grise bliver indsat og der sælges 30 kg’s grise fra disse sektioner. Mindre pres på klimastalden har været med til at reducere foderforbruget.

Samlet set er foderforbruget reduceret med over 30FE/gris siden opstart i projektet (som var uden PRRS).

Motivation er vejen frem
Gennem saneringen er der ligeledes sket noget omkring personale. Marian er blevet ansvarlig for ”grise i vækst”. Marian arbejdede tidligere i afdelingen, men havde ikke ansvaret for staldafsnittene.

Men efter ansvaret blev tillagt Marian er det gjort meget omkring oplæring og støtte. Svinerådgivningen har deltaget i arbejdssessions (learning by doing), hvor Jacob Nielsen, Gefion, har været på bedriften hele arbejdsdage for at finde områder som kunne forbedres – optimeres i dagligdagen. Denne øvelse har været med til at øge motivationen hos Marian.

Simpel opfølgning – virker i hverdagen
For at sikre motivationen i hverdagen er der lavet forskellige tiltag.

I den forbindelse er alt materiale: handlingsplaner, skemaer mv. lavet på både dansk og engelsk. Alt er hængt op, så det er synligt.

Der foretages ugentlige registrering af døde, vægt ind og ud. Hvis der sker ændringer, ses ændringen hurtigt, og der kan sættes ind. Der er ligeledes stor fokus på korrekt skift mellem foderblandinger (faseskift) – se foto.

Jacob Huge, skemaer,IMG_3259

Den øgede opmærksomhed har nedbragt forbruget af det dyre foder. Så alt i alt er foderomkostningen og foderudnyttelsen faldet på bedriften.

Konklusionen er:
Korrekt flow af dyr gennem systemet og øget motivation kan spare foder og måles direkte på bundlinjen.

Det gælder om at finde den rette model for at øge motivationen (ekstra ressourcer til oplæring) samt et simpelt system til opfølgning, så alle ved hvornår der er noget der går skævt, som så hurtigt kan rettes op!

Hold kursen – tiden efter minus 30 projektet

Stig Andersen, Marshal Øst Bornholm
Stig Andersen, Marshal Øst Bornholm

Vi nærmer os afslutningen af projektet. En del besætninger er siet fra undervejs, men fælles for alle svineproducenter indenfor og udenfor projektet gælder, at et vedholdende fokus på foderet er nødvendigt. Foderet udgør ubestridt den tungeste omkostning i produktionsforløbet.

Kend dit foder

Undervejs i projektet er vi blevet mere ”kloge” på den usikkerhed, der hersker på foderområdet. Ikke alle steder er der en rimelig sammenhæng mellem blandevejledninger, data i fodercomputeren og det, der i realiteten er anvendt. Det er nødvendigt at opretholde en procedure for silokontroller og aftale en ansvarsfordeling med hensyn til indtastning af foderdata og tjek på blandevejledninger, foderforbrug mv. 

Alene kornet har været genstand for stor usikkerhed. Hvad er vandprocenten og hvad er der egentlig i kornsiloen? Hjemmeblandere dyrker måske korn på 5-10 marker og køber yderligere korn hos naboer. Hver mark kan svinge i protein- og vandindhold. I praksis er kornet blandet sammen i siloer eller planlagre, hvor vårbyg fra forpløjninger samt en sjat rug, man endvidere lige fik høstet, blæses ind i siloen med hvede. Hvad er det så lige man fodrer med? Og hvad indtaster man i E-kontrollen?

Det er vigtigt at ”kende” sit foder. Indsend derfor en række kornprøver til proteinanalyse efter høsten og find et passende gennemsnit for kornets protein- og vandindhold. Undgå så vidt muligt at blande kornarterne.

Hvad sagde deltagerne på årsmødet?

På Minus30 FE Årsmødet den 12. april blev der gennemført en interaktiv seance, hvor undertegnede fik fornøjelsen af at diskutere spørgsmålet om, hvad de deltagende besætninger vil arbejde med, med hensyn til yderligere forbedringer i foderforbruget.

Der blev afgivet mange forskellige bud, men stort set alle udpegede slagtesvinene som det største indsatsområde, da forbruget af foder her udgør mere end 2/3 af det samlede foderforbrug pr. produceret gris. Formalingsgraden var det emne, flest pegede på, men også avlsindeks, optimal udvejning, optimering af den interne logistik blev nævnt som indsatsområder. Spørgsmålet om ledelse blev diskuteret i en anden gruppe. Det undrede mig imidlertid, at ingen nævnte HR-delen i ”min” gruppe, altså at man har et velfungerende team, hvor hver især kender målsætningerne for produktionen og forstår vigtigheden af de forskellige pasningsmæssige elementer. Som jeg ser det, kan den manglende succes i nogle besætninger skyldes, at Minus30 FE projektet har været ejers, driftsleders og konsulentens projekt, og at det ikke er lykkes at implementere entusiasmen til alle medarbejdere, herunder til de ikke dansktalende.

Efter Minus30

Undertegnede besøgte et af de udgåede bornholmske teams for nogle dage siden. Der er FRATS-produktion på ejendommen og for netop for denne del af produktionen har vi aftalt en besøgsordning med kvartalsvis opfølgning i forlængelse af Minus30 FE projektet.

–    Vi fortsætter med en målsætningstavle, hvor der ugentligt registreres indsatte og afgåede grise, herunder de døde. Resultatet af afregningen noteres med en målsætning om 60,5 % i kød og om at opnå en slagtevægt på 86 kg med et vægtfradrag på maks. 5 øre pr. kg.

–    Vi har aftalt procedurer for indsættelsen af grise og hvorledes der skal sorteres.

–    Vi har målsætninger om at registrere fodertildelingen i startfasen, således at underforsyningen af energi i forbindelse med opstarten bliver så begrænset som muligt. Endvidere at der løbende tjekkes op på forbruget af de enkelte fodermidler.

–    Antibiotiske behandlinger og vaccinationer aftalt med dyrlægen revurderes løbende.

–    Alle afregninger diskuteres hver uge, hvor også næste uges levering diskuteres.

–    Der anvendes dobbelt-FRATS, så procedurer for, hvornår grise sælges eller overføres til anden slagtesvinelokalitet er søgt optimeret, så der ikke opstår problemer med overbelægning.

Besætningen passes fortrinsvis af driftslederen og en rumæner, og i den forbindelse lægges der vægt på inddragelse og forståelse af både ”hvad” og ”hvorfor”.

Alle svineproducenter HAR fokus på foderet. Vi må bare konstatere, at der et stort potentiale til forbedringer i mange besætninger og med stor betydning for den økonomiske bundlinje. Hold kursen i det videre arbejde.

Det lange seje træk

At opnå forbedringer i svineproduktion kræver en solid indsats fra alle.

At fastholde de gode resultater er en endnu større præstation af alle. Det er også erfaringerne fra vores besætninger der er med i ”Minus 30 FE”.

Gitte Hansen 2015

Klimastalden er ofte overset!

Generelt er der meget fokus på ”antal fravænnede grise pr. årsso”, og derefter glider klimastalden lidt i baggrunden. Det er en stor fejl, for i denne klimastald skal grisen være toptunet og forberedt på at kunne præstere noget i slagtesvinestalden.

Hos Team Johannesbjerg, som har en årlig produktion ca. 20.000 smågrise, der overflyttes til egne slagtesvinestalde, har der lige fra starten af projektet været fokus på at optimere/forbedre produktiviteten i smågrisestalden. Derefter har teamet også formået at holde det gode stabile niveau gennem hele 2015.

Fra starten var den daglige foderoptagelse for lav. Lav foderoptagelse gav for lav tilvækst og dermed for mange foderdage for at nå afgangsvægten. Det belastede stalden, da grisene ikke nåede afgangsvægten på de 7,5 uge (8 sektioner).

Med ekstra fokus på indstilling af foderautomater, ekstra tildeling af foder på gulv omkring skift af blanding, er det lykkedes at stabilisere tilvæksten omkring 470-460 g og omgangstiden på 7,5 uge kan nu holdes.

Der skal være nok ædepladser.
Der skal være nok ædepladser.

Den ekstraordinært gode pasning har gennem 2015 holdt dødeligheden på 1,5 % og en foderudnyttelse lidt bedre end 1,8 FE/kg tilvækst. Fravænningsvægten er på ca. 6 kg og afgangsvægten ca. 32 kg.

Nærmiljøet er også optimeret. I hver sektion er der 1-2 stier med ”gardiner” samt mulighed for tildeling af ekstra varme (varmelampe). Når man ser på grisenes adfærd, er det tydeligt, at denne optimering gavner – de mindste grise kommer godt fra start!!

Grisene har fin plads hos Team Johannesbjerg
Grisene har fin plads hos Team Johannesbjerg

Dette resultat er opnået med en meget fin fordeling mellem de tre smågriseblandinger, h Hvor mere end 70 % af foderet bruges af den billigste blanding.

Fordeling, FE/gris % af FE
Bl 1 frav. 6-8 kg 3,9 8,5 %
Bl 2 8-14 kg 9,3 20,5 %
Bl 3 14-32 kg 32,3 71 %
I alt 45,5 100 %

Slagtesvinene kører gennem to vådfoderstalde og en tørfoderstald. Produktiviteten i slagtesvinestaldene har gennem det sidste halve år ligget på under 2,5 % døde og en foderudnyttelse på bedre end 2,7 FE/kg tilvækst. Så når der overføres en god gris fortsætter de god takter gennem slagtesvinestalden!

Godt gået af Dima og de øvrige fra ”vækstteamet” på Johannesbjerg!

Der tages godt hånd om grisene hos Team Johannesbjerg.
Der tages godt hånd om grisene hos Team Johannesbjerg.

Der tages hånd om grisene i mere end en forstand!!

 

Flere billeder fra Team Johannesbjerg:

Smågrise under overdækning
Smågrise under overdækning
Team Johannesbjerg
Team Johannesbjerg

Minus 30 – Bornholm og Team Bjerregård

Stig Andersen, Marshal Øst Bornholm
Stig Andersen, Marshal Øst Bornholm

Vi startede op med 3 bornholmske besætninger i projektet, men da vi stod på tærsklen til projektets fase 2, valgte den ene af besætningerne at trække sig. Besætningen var faldet for PRRS og der var store problemer med svagfødte grise, øget dødelighed og et stigende foderforbrug. Det er muligt, at besætningen alligevel var faldet ud pga. en lav placering på hitlisten, men man valgte altså selv at trække stikket og sætte alle sejl ind på at få skabt immunitetsmæssig ro i besætningen. Et målrettet saneringsprogram ved hjælp af vaccination ser nu ud til at være lykkes.

Fælles for alle tre besætninger er, at de alle selv producerer deres polte og alle med kernestyring. På Bornholm, som sikkert også alle andre steder i landet, har vi en aldrig afsluttelig diskussion om, hvad der bedst kan betale sig: producere poltene selv eller indkøbe? Potentialet til et topresultat er helt sikkert størst i besætninger med indkøb, men der er også fordele ved intern produktion. Det skal jeg dog undlade at diskutere her. Jeg vil begrænse mig til at fortælle om avlsarbejdet hos Team Bjerregård. Her er der arbejdet målrettet på at forbedre poltenes indeks. Apropos indeks – er det nu noget, vi skal interessere os for? Det gælder primært om, at de valgte polte står ordentligt på benene og trives i det aktuelle staldsystem, at holdbarheden er i orden osv. Når det er sagt, skal vi imidlertid anerkende betydningen af avlsarbejdet i Danmark, foruden hvilket vi ikke ville befinde os, hvor vi er nu rent effektivitetsmæssigt. Det nytter noget med et målrettet avlsarbejde.

Team Bjerregård
Team Bjerregård

Tilbage til Team Bjerregård, hvor der drives zigzag-avl. Her lå man tidligere placeret i den tunge ende af zigzag hitlisten, og avlsdata blev kun i mindre omfang inddraget i udvælgelsen af avlsdyr. Nu bestræber man sig i langt højere grad på at finde de bedst rangerede dyr til polteproduktionen. Det betyder, at der stort set kun foretages tilbagekrydsning på polte. Strategien har medført, at man har gennemført zigzag-løbninger på godt 70 % af de 10 % højst rangerende moderdyr løbet i 2. halvår 2015. Effekten har endvidere været, at besætningen nu placerer sig som nummer 54 på hitlisten baseret på fødte zigzag-kuld mod en placering som nummer 172 for et halvt års tid siden. Det er ikke ligetil at sætte økonomi på denne fremgang, men hvis indekset i soholdet hæves med 10 indekspoint giver det en årlig forbedring på godt 100.000 kr. i denne besætning endda uden meromkostning. Team Bjerregård er godt på vej, men ”avl” er fremtidsarbejde og det tager tid før gennemslaget ses fuldt ud.

Team Bjerregård
Team Bjerregård

 

Hvis du selv producerer polte:

 • Anvend kernestyring og brug avlsdata aktivt.
 • Mindst 50 % polteløbninger blandt avlsløbningerne, evt. med Altresyn som hjælpemiddel.
 • Planlæg løbearbejdet 3 uger frem, på basis af dyrenes avlsniveau.
 • 8-10 % tilbagekrydsninger bør være tilstrækkeligt.
 • Anvend almindeligvis alm. navnesæd, men evt. topnavnesæd med ”generelt indeksmaks” til de bedste.
 • Sæt øremærker i et antal polte svarende til 100 polte pr. 100 søer.
 • Ved 30 kg fortsættes med så mange øremærkede som muligt, mindst 70 polte pr. 100 søer.
 • Ved 110 kg fortsættes med ca. 60 polte pr. 100 søer afhængigt af den ønskede 1. lægs pct.
 • Lad de nyfødte polte få plads ved yveret, i klimastalden og i poltestalden. Poltene er ”guldet” i besætningen.

Team Nordahl er lap winner for 3. gang

Christian og Allan Nordahl har deltaget i SEGES’ Minus 30 FE-projekt i samarbejde med Gefion Svinerådgivning siden starten af 2014. Siden da er de to brødre og deres personale blevet lap winner hele 3 gange. Målet med projektet er at reducere foderforbruget med 30 FE fra polten undfanges til slagtesvinet er leveret på slagteriet. Team Nordahl har reduceret foderforbruget med 33 FE og ligger nu på 274 FE pr. produceret gris.

Et stolt og glad Team Nordahl efter fejringen af 3. gang lap winner med Brunch ’n Bubbles. (Foto: Jakob Nielsen, Gefion)
Et stolt og glad Team Nordahl efter fejringen af 3. gang lap winner med Brunch ’n Bubbles. (Foto: Jakob Nielsen, Gefion)

 

Tiltag det sidste halve år:

Der har været stor fokus på pattegrisedødeligheden, der over det sidste år har ligget på 13-14 pct. Opsamlingsstrategien er ændret fra at bytte grise til kun at pille fra efter 2. levedøgn: ”hvis grisen ikke får noget mælk er der ingen grund til, at sætte en ny til” siger Stine og Maria, der passer farestalden. Allan tilføjer samtidig: ”der mangler ikke farestier i systemet, så vi er ikke så afhængige af en høj egen fravænning”.

Der er sat fokus på hygiejnen og derfor vaskes gummistøvlerne med en vandslange, der er sat op ud for faresektionerne, hver gang personalet har været i en sti med diarré. Pattegrisedødeligheden ligger nu på 10,2 pct.

I FRATS-stalden er der fokus på fodring. Der justeres foder alle 7 dage i ugen – også i weekenden – på præcis samme tidspunkt hver dag. Formalingsgraden følges løbende med øjnene og tjekkes med Bygholmsigten minimum hver 2. måned. I vådfodertanken er der opsat UV-lys, der er tilsat syre og der køres skyllemiddel igennem om natten. Når halvdelen af grisene flyttes ved 30 kg til udsorteringssektionerne flyttes de til præcis samme sti i den nye sektion således, at stiindretningen er præcis den samme, som den grisene kom fra. Samtidig følges grisene med de stifælder, de kender.

For at opnå en god udtørring anvendes gulvarmen, ribberør og en begrænset mængde olie i varmekanonen suppleret med en affugter. Også i FRATS-stalden er der fokus på hygiejnen, og gummistøvlerne vaskes derfor mellem hver sektion.

Ud over overstående er der fokus på god genetik. Der indkøbes gode avlsdyr og top Durocsæd, selvom Allan mener, det er dyrt. Team Nordahl er stolte over resultatet og tillægger meget af fremgangen et stabilt team, der har opbygget faste, gode rutiner.

Gefion har i alt 6 besætninger med i projektet, der samlet set har reduceret 20 FE pr. produceret gris. På landsplan er der opnået en gennemsnitlig reduktion på 11 FE pr. produceret gris.

Nordahls fremgang:

 • Gået fra 307 FE til 274 FE pr. produceret gris
 • Øget fravænnede grise fra 28 til 32,6
 • Reduceret sofoder-forbruget fra 1.654 til 1.451 FE
 • Reduceret foderforbruget ved FRATS-grisene fra 2,46 til 2,23 FE/kg tilvækst

Penthouse eller blikskur?

Joachim G. Andersen, Marchal Midt og Øst
Joachim G. Andersen, Marchal Midt og Øst

Minus 30 rådgiverne har været rundt i alle besætningerne og tjekket grisene på den dag, hvor de bliver indsat i slagtesvinestalden.

Flytter dine grise ind i et Penthouse med god seng, friske drikkevare i baren og masser af mad i køleskabet? Eller tilbyder du blot et blikskur med træk, koldt gulv og gammelt foder? En god start sparer dig og dine grise for en masse bøvl senere.

Penthouse til dine smågrise er:

 • Udtørring af stalden. Der skal bruges 0,4 liter diesel pr. m2, der skal udtørres. Ca. 3 timer før grisene ankommer varmes desuden op, så stalden er ca. 25 grader, når grisene kommer ind. Skaf evt. en ny dieselbrænder, så det er nemt og driftsikkert. Nye brændere fås med større dieseltanke, som har store hjul, så de er nemme at flytte rundt i staldene
 • Tørt og varmt leje. Mål på beton i lejet med infrarødt termometer. Betonen skal være 20-21 grader varm, inden grisene indsættes. Ellers har du ikke udtørret staldene godt nok
 • Indstil minimumsventilationen rigtigt – den skal ikke bare stå, som den plejer. Typisk skal den være 5 % eller 5 m3 dyr pr. time. Når grisene bliver større, skal den hæves
 • Tilbyd grisene frisk foder. Det skal ikke være fra en silo, som har stået stille i 2 uger
 • Vådfoder: Grise, som kommer fra tørfoder, skal startes med nedsat vådfodermængde. Til gengæld kompenseres ved at tildele tørfoder med spand i hver krybbe 2 gange dagligt. To stier med samlet 36 grise skal ca. tildeles 20 kg tørfoder om dagen. Dette gøres de første 5 dage
 • Opsæt max./min. termometer, som følger temperaturen hele døgnet – også kl. 5 om morgenen, når du ikke er i stalden. Nogle ventilationsstyringer kan også vise dette, men husk at tjekke det dagligt i den første uge.

Nogle steder tilbydes ekstra dyre penthouselejligheder, det er:

 • Halm i uge 1. Det giver lidt mere varme og hjælper på mavefunktionen
 • Tjek for utæthed ved vægge og/eller loftventiler. Trækker det ind, skal det løses
 • Et par timer efter indsættelse: Tænd overbrusning i 3 minutter. Det fortæller lige grisene, hvor det er, man går på toilet, så der ikke sker nogle misforståelser om, hvordan boligen er indrettet.

Følg foderet – fodrer du som planlagt?

… det spørgsmål kan du med rette stille dig selv!

Gitte Hansen, Marshal Øst
Af Gitte Hansen, Marshal Øst

I enhver svineproduktion bør man følge foderet 1-2 gange årligt fra ”papir til krybbe”. Selv om du deltager i ”projekt minus 30 FE” og tror, at alle ved, hvordan foderet skal bruges, så kan jeg sige – der findes næsten altid småfejl, og der er mulighed for forbedringer.

Foderet sammensættes efter alle kunstens regler og udregnes med 2 decimaler. Der er købt male-blandeanlæg og foderanlæg/transpondere for massevis af kroner, der udarbejdes foderkurver med små justeringer – men bliver alt dette brugt som ønsket? Er alle i besætningen klar over vigtigheden af små ændringer?? Derfor er det en god ide at tjekke hvad der reelt set havner i krybben ved grisen. Hvis der ikke fodres som planlagt, tabes der penge på forringet produktivitet eller forringet foderforbrug.

Lav en øvelse i jeres besætning, hvor foderet følges fra start til slut. Alle (ejer og ansatte) skal deltage i øvelsen, for at få forståelsen af, hvilke elementer der er vigtige omkring korrekt brug af foder og anlæg.

Start med hvilke blandinger er købt (færdigfoder) eller find de nyeste optimeringer frem på hjemmeblandet foder. Find aktuelle foderkurver frem (søer eller slagtesvin). Tjek at foderet er tastet korrekt ind i blandeanlæg, transpondere, foder-pc m.v. (% sammensætning, FE/100kg, vandprocent m.v.)

Kontrolvej tørfoderkasser og transpondere. Gå staldafsnit igennem og tjek om automater/ventiler er indstillet som foderkurvene viser. Lad nogen fra andre afsnit tjekke op og stille spørgsmål til dem, der normalt har ansvaret for afdelingen – det giver ofte en anden vinkel, end hvis man skal ”tjekke sig selv”

Når foderet er fulgt fra ”papir til krybbe”, så skal I tjekke, om foderforbruget på E-rapporten hænger sammen med det planlagte.

Se nedenstående eksempler på teoretisk forbrug af sofoder i en sobesætning. Her er de aktuelle foderkurver og indstillinger brugt til at beregne det teoretiske forbrug i sostalden.

Periode Dage FE/so pr. dag FE/so

pr. kuld

FE/so/år

2,25 kuld pr. årsso

Reelt opsamlet ved besøg (eks)
Løbestald 6 4,2 25,2 57 57
Drægtighedsstald

Middel kurve (std)

116 2,9 339,5 764 724 FE
Farestald

Udl kurve

Indtil dag 21

36 7,1

8FE/so eft dag 15

256 576 590
Spildfoderdage

Gnsn. året

(12-5 dg til løbn)

7 3 (bedste bud) 21 47 47
I alt ex polte    

 

  1444 1418
Polte ca. 130 stk. 30 dg

max

2,5 = 400 stk. pr. år 30.000 FE 47 FE/årsso
Sygestier

max 5 søer

365 3

5475 FE/år

9 FE/årsso
Slagtesøer Slagtes dagen før fravænning 0
Bedste bud på teoretisk forbrug         1474 FE

Beregningen viser, at foderforbruget skulle ligge på 1474 FE/årsso. E-rapporten viser f.eks. 1524 FE/årsso, altså ”forsvinder” der ca. 50 FE/årsso. Når dette regnestykke er lavet, er der grundlag for en diskussion: Er der steder, hvor man kan afvige fra aftalte foderkurver/strategier

Jeg har netop lavet øvelser som ovenstående i et par besætninger. I den ene besætning var der god overensstemmelse med, hvordan søerne blev foderet og ”papirgangen” var ok, men man blev bevist om, at en meget stor polteproduktion var direkte årsag til alt for højt foderforbrug. Da forbruget blev udregnet, var der grundlag for at ændre hele polteproduktionen.

I en anden besætning, hvor jeg gennemførte øvelsen, havde der været en stigning i forbruget af sofoder. Ingen kunne forklare, hvor i produktionen foderet forsvandt.

Ved gennemgangen fandt vi flere af ”de typiske” småfejl. Der var tastefejl i blandecomputer, så der blev tilsat for meget fedt (+3 FE/100 kg foder), der var tastet forkert energiindhold i transponder, så der blev udfodret for meget foder pr. so pr.dag. Der var nogle stier med gulvfodring, som ikke blev justeret efter hvor mange dyr, der var i stierne, mens fodringen i farestald og løbeafdeling var helt i overensstemmelse med det aftalte. Desuden var der en aflæsningsfejl på en råvare, som også var medvirkende til det stigende foderforbrug på E-rapporten.

Efter denne øvelse blev alle i besætningen opmærksom på vigtigheden af korrekte indtastninger i foderblander m.v. Samtidig fik man også vished for, i flere afsnit, at fodringen var helt efter bogen. Hvis denne øvelse ikke var lavet, vidste vi kun, at foderforbruget var stigende uden at vide, hvor der skulle sættes ind.

Spar på foderet og tjen tusindvis af kroner

Stig Andersen, Marshal Øst Bornholm
Stig Andersen, Marshal Øst Bornholm

Det er egentlig overskriften på minus 30 FE projektet. Variationen blandt besætningerne er meget stor, hvad angår foderforbruget, så vi ved, at der er et endog stort potentiale til forbedringer i mange besætninger. Jeg sidder med i projektgruppen og har således været med fra starten. Med det som udgangspunkt, og nu hvor vi har bevæget os ind i projektets fase 2, vil jeg hermed komme med min personlige status vedrørende projektet.

Fra starten ville vi gøre projektet til en slags konkurrence, hvor vi med jævne mellemrum ville gøre stillingen op, altså se hvordan besætningerne bevægede sig i forhold til hinanden og derefter præmiere de besætninger, der bevægede sig mest og på det højeste niveau. Hensigten hermed er at skabe en samhørighed i projektet; at hver deltager kan se sin placering og dermed også sit potentiale. Vi kan diskutere, om det er lykkedes at skabe samhørighed mellem besætningerne, men idéen med de mange hitlister virker. Ikke alle synes lige godt om idéen med at bruge Formel 1 temaet som symbol for projektet og synes, det er lige lovelig poppet med denne parallelisering, men alt i alt mener jeg, at det har kastet en positiv farve over projektet.

I projektgruppen har vi anvendt meget tid på at gøre data sammenlignelige og på at skabe sikkerhed for, at data er så pålidelige, at det er muligt at sammenligne skarpt. Her har vi haft store udfordringer, og jeg undrer mig over, at producenter kan være villige til at tolke på E-resultater, før man overhovedet har sikret sig, at data er korrekte. I nogle tilfælde jonglerer man med byg og hvede i flæng uden egentlig at tage stilling til vandindhold, forskel i foderenheder og andet. Måske er kornet slet ikke analyseret, og måske er der overhovedet ikke styr på, om der er kommet byg, hvede eller for den sags skyld rug ud af siloen. Når der i industrien produceres små dimser, eksempelvis til en motor i en Formel 1 racer, er det ikke ligegyldigt, hvad produktionsapparatet brødfødes med. Derfor har man indlagt en række kontroller på råvarerne og kontroller på flowet af samme. Hvorfor ikke gøre det samme i svineproduktionen? Tjekke op på fodermidlerne, indtaste data korrekt i fodercomputeren og efterfølgende kontrollere jævnligt, om forbruget stemmer overens med indkøbte mængder osv.

For nogle uger siden havde jeg en diskussion med en producent, der havde anvendt 20 % for lidt mix i en slagtesvineblanding. Det havde stået på i over et halvt år. Hvorfor bliver sådan noget ikke opdaget hurtigere? Det har kostet på foderforbruget og på de øvrige produktionsresultater. Kom nu i gang med silokontrollerne.

Det har længe været en kendt sag, at motivationen hos medarbejderne spiller den altafgørende rolle for succesen. Projekter, hvor man mest af alt har interesseret sig for personalets trivsel og indstilling, har affødt langt større forbedringer end rådgivning om, at man skal gøre dit og dat. Det handler således om at få holdet til at fungere, at tale sammen og få den interne kommunikation om arbejdsopgaver, problemstillinger osv. til at fungere. Det er i høj grad dagsordenen, hvis vi skal lykkes med at nå vores målsætning om minus 30 FE. Her er vi virkelig blevet udfordret i vores projekt. Alle led i produktionen er med, fra polte til søer over til pattegrise og slagtesvin. Kunsten er at binde det hele sammen i en fælles målsætning og få hver enkelt til at forstå sin rolle i helheden. Det er ikke nemt. Vi fortsætter dog ufortrødent med et højt ambitionsniveau i projektgruppen, hos rådgiverne og forhåbentlig også ude i bedrifterne. Mange besætninger er kommet langt og har allerede sparet på foderomkostningerne, men der er meget mere at hente.

God vind

Stig Andersen,

Minus30 Marshal og svinerådgiver Bornholms Landbrug