Hold kursen – tiden efter minus 30 projektet

Stig Andersen, Marshal Øst Bornholm
Stig Andersen, Marshal Øst Bornholm

Vi nærmer os afslutningen af projektet. En del besætninger er siet fra undervejs, men fælles for alle svineproducenter indenfor og udenfor projektet gælder, at et vedholdende fokus på foderet er nødvendigt. Foderet udgør ubestridt den tungeste omkostning i produktionsforløbet.

Kend dit foder

Undervejs i projektet er vi blevet mere ”kloge” på den usikkerhed, der hersker på foderområdet. Ikke alle steder er der en rimelig sammenhæng mellem blandevejledninger, data i fodercomputeren og det, der i realiteten er anvendt. Det er nødvendigt at opretholde en procedure for silokontroller og aftale en ansvarsfordeling med hensyn til indtastning af foderdata og tjek på blandevejledninger, foderforbrug mv. 

Alene kornet har været genstand for stor usikkerhed. Hvad er vandprocenten og hvad er der egentlig i kornsiloen? Hjemmeblandere dyrker måske korn på 5-10 marker og køber yderligere korn hos naboer. Hver mark kan svinge i protein- og vandindhold. I praksis er kornet blandet sammen i siloer eller planlagre, hvor vårbyg fra forpløjninger samt en sjat rug, man endvidere lige fik høstet, blæses ind i siloen med hvede. Hvad er det så lige man fodrer med? Og hvad indtaster man i E-kontrollen?

Det er vigtigt at ”kende” sit foder. Indsend derfor en række kornprøver til proteinanalyse efter høsten og find et passende gennemsnit for kornets protein- og vandindhold. Undgå så vidt muligt at blande kornarterne.

Hvad sagde deltagerne på årsmødet?

På Minus30 FE Årsmødet den 12. april blev der gennemført en interaktiv seance, hvor undertegnede fik fornøjelsen af at diskutere spørgsmålet om, hvad de deltagende besætninger vil arbejde med, med hensyn til yderligere forbedringer i foderforbruget.

Der blev afgivet mange forskellige bud, men stort set alle udpegede slagtesvinene som det største indsatsområde, da forbruget af foder her udgør mere end 2/3 af det samlede foderforbrug pr. produceret gris. Formalingsgraden var det emne, flest pegede på, men også avlsindeks, optimal udvejning, optimering af den interne logistik blev nævnt som indsatsområder. Spørgsmålet om ledelse blev diskuteret i en anden gruppe. Det undrede mig imidlertid, at ingen nævnte HR-delen i ”min” gruppe, altså at man har et velfungerende team, hvor hver især kender målsætningerne for produktionen og forstår vigtigheden af de forskellige pasningsmæssige elementer. Som jeg ser det, kan den manglende succes i nogle besætninger skyldes, at Minus30 FE projektet har været ejers, driftsleders og konsulentens projekt, og at det ikke er lykkes at implementere entusiasmen til alle medarbejdere, herunder til de ikke dansktalende.

Efter Minus30

Undertegnede besøgte et af de udgåede bornholmske teams for nogle dage siden. Der er FRATS-produktion på ejendommen og for netop for denne del af produktionen har vi aftalt en besøgsordning med kvartalsvis opfølgning i forlængelse af Minus30 FE projektet.

–    Vi fortsætter med en målsætningstavle, hvor der ugentligt registreres indsatte og afgåede grise, herunder de døde. Resultatet af afregningen noteres med en målsætning om 60,5 % i kød og om at opnå en slagtevægt på 86 kg med et vægtfradrag på maks. 5 øre pr. kg.

–    Vi har aftalt procedurer for indsættelsen af grise og hvorledes der skal sorteres.

–    Vi har målsætninger om at registrere fodertildelingen i startfasen, således at underforsyningen af energi i forbindelse med opstarten bliver så begrænset som muligt. Endvidere at der løbende tjekkes op på forbruget af de enkelte fodermidler.

–    Antibiotiske behandlinger og vaccinationer aftalt med dyrlægen revurderes løbende.

–    Alle afregninger diskuteres hver uge, hvor også næste uges levering diskuteres.

–    Der anvendes dobbelt-FRATS, så procedurer for, hvornår grise sælges eller overføres til anden slagtesvinelokalitet er søgt optimeret, så der ikke opstår problemer med overbelægning.

Besætningen passes fortrinsvis af driftslederen og en rumæner, og i den forbindelse lægges der vægt på inddragelse og forståelse af både ”hvad” og ”hvorfor”.

Alle svineproducenter HAR fokus på foderet. Vi må bare konstatere, at der et stort potentiale til forbedringer i mange besætninger og med stor betydning for den økonomiske bundlinje. Hold kursen i det videre arbejde.